نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رودسر > امکانات مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رودسر
۲۰ بازدید

امکانات مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رودسر

تدریس بر روی پرده نمایشی توسط اساتید مرکز

کتابخانه مرکز و سیستم الکترونیک امانت کتاب توسط مسئول کتابخانه

سالن ورزشی مرکز

بالا