نسخه آزمایشی
۴۲ بازدید

بخشنامه برگزاری اولین جشنواره ورزشی دانشجویان جانباز ومعلول دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

جدول اعلام آمادگی رشته های ورزشی جشنواره دانشجویان جانباز و معلول دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

رشتههای برگزاری:دوومیدانیوزنه برداریتنیس روی میزشناتیراندازی با کمانتکواندوجودو

بالا