نسخه آزمایشی
۶۰ بازدید

انجمن علمی روابط عمومی ،حسابداری و مدیریت کسب و کار        عباس اسماعیلی

انجمن علمی فناوری اطلاعات                                                فاطمه پور مهدی

انجمن علمی معماری و عمران                                                بهنام حسینی

https://www.kut.ac.ir/uploads/activities/750xauto-1539959914c4iUYxl4mnxrX2PIreikgamYmBFoZTNwBW2mZ1Fe.jpeg

بالا